องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 
 
 
 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ2561 (ประจำปีงบประมาณ2561)
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
หัวข้อข่าว :สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ2561 (ประจำปีงบประมาณ2561)
รายละเอียด :  
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม   (ปีงบประมาณ 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม
วันที่  10  สิงหาคม  2561
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/ ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   จัดจ้าง     ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่าพร้อมเครื่องดื่ม     7,500.00  - เฉพาะเจาะจง นางอุทิศ   เจ็กมาก นางอุทิศ   เจ็กมาก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 41/2561
  ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบบูรณาการ           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว .2  ก.ค.2561
  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง one Home พม.นครพนม              
2 ซื้อปุ๋ยคอก     2,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายเอกชัย  ถานัน นายเอกชัย  ถานัน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 45/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.2 ก.ค.2561
3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์     11,950.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอเปค ก๊อปปี้ ร้านเอเปค ก๊อปปี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 46/2561
  ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบบูรณาการ           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.2 ก.ค.2561
  ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง one Home พม.นครพนม              
4 จ้างแต่งหน้าทำผม ชุดฟ้อนรำบวงสรวงพญาศรีสัต    10,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านปุ๊ บิวตี้ ร้านปุ๊ บิวตี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 42/2561
  ตนาคราช ปี 2561           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว. 6  ก.ค.2561
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    16,200.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเรณูนคร ไอที ร้านเรณูนคร ไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 47/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.11 ก.ค.2561
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว     1,187.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญบัวทองพาณิชย์ ร้านบุญบัวทองพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 48/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.11 ก.ค.2561
7 จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีต     234,500.00    236,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพย์มนตรี หจก.อุ้มบุญ เอ้นจิเนียริ่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง  เลขที่ 17/2561
  หมู่ที่ 6 และปรับปรุงว่อมแซมถนนคอนกรีต           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.12  ก.ค. 2561
  เสริมเหล้กหมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า -               
  นาม่วงทุ่ง              
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม   (ปีงบประมาณ 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม
วันที่  10  สิงหาคม  2561
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/ ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   จัดจ้าง     ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8 โครงการตัดถนนสายใหม่ สายหอปู่ตา ม.3     265,000.00    267,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสิรารมย์ หจก.เพชรสิรารมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง  เลขที่ 18/2561
  และเสริมผิวถนนโคกหินแฮ่ - หนองบัว ม.1           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.12 ก.ค..2561
9 จ้างบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่อง         1,400.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยการช่างอิเลคทรอนิกส์ ร้านโชคชัยการช่างอิเลคทรอนิกส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 43/2561
  ขยายเสียง  หมู่ที่ 6           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว. 13  ก.ค.2561
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)    29,750.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวัฒน์การค้า ร้านชัยวัฒน์การค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 49/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.13 ก.ค.2561
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด)     5,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวัฒน์การค้า ร้านชัยวัฒน์การค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 50/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.13 ก.ค.2561
12 จ้างททำป้ายไวนิล เพื่อใช้ตามโครงการ                525.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์เรณูนครการพิมพ์ ร้านโรงพิมพ์เรณูนครการพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 44/2561
  จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว. 20  ก.ค.2561
  ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย              
13 ซื้ออุปกรณ์ในการสาธิตหล่อเทียนแห่เทียนเข้า     4,150.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเรณูนครสังฆภัณฑ์ ร้านเรณูนครสังฆภัณฑ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 51/2561
  พรรษา ประจำปี 2561           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว. 23  ก.ค.2561
14 จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสืบสานงานประเพณี     1,650.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์เรณูนครการพิมพ์ ร้านโรงพิมพ์เรณูนครการพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 45/2561
  หล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ปี 2561           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว. 23  ก.ค.2561
15 จ้างประกอบเลี้ยงอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม     8,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางอุทิศ   เจ็กมาก นางอุทิศ   เจ็กมาก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 46/2561
  ตามโครงการสืบสานงานประเพณีหล่อเทียน           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว. 23  ก.ค.2561
  และแห่เทียนพรรษา ปี 2561              
16 โครงการกั้นห้วยเหมืองนา - นานายท่อนแก้ว       99,500.00      99,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุบลวรรณก่อสร้าง ร้านอุบลวรรณก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง  เลขที่ 19/2561
  หมู่ที่ 1           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.25 ก.ค..2561
                 

 

10 ส.ค. 2561 10:18
 
   

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม