ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ และคู่มือการใช้งาน
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ และคู่มือการใช้งาน
รายละเอียด :  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๑๘๓๒/ว ๘๙๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บริการสาธารณะ อำนวยความสะดวกพร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ผู้รับบริการ  นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การบริการประชาขนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนเข้าถึงการบริการของหน่วยงานรัฐอย่างทั่วถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จึงจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยมีรายละเอียดตังนี้

1. ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง จัตตั้งศูนย์ บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

2. ประกาศนี้บังคับใช้นับจากวันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป

3. ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  ให้บริการประชาชนดังนี้

          3.1 งานบริการที่ให้บริการเฉพาะเรื่อง - ส่งต่อ คืองานบริการของส่วนราชการอื่น
ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการรับคำขอ หรือคำร้องของผู้รับบริการ แต่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันที ต้องส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการต่อไป

          3.2 งานบริการที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  คืองานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  และงานบริการของส่วนราชการอื่น ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการรับคำขอหรือคำร้องของผู้รับบริการสามารถตำเนินการแล้วเสร็จได้ทันที โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนราชการอื่น

          3.3 งานบริการที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ คืองานบริการของส่วนราชการอื่นที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บริการแก่ผู้รับบริการผ่านแฮปพลิเคซันทางรัฐ ทั้งงานบริการที่ให้บริการเฉพาะเรื่อง - ส่งต่อ และงานบริการที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

4. ผู้รับบริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เลขที่ 87 หมู่ที่ 3  ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  
โทร/โทรสาร 0 4253 0831 เว็บไซต์ www.khokhinhae.comอีเมล saraban@khokhinhae.com

 

คู่มือการใช้งานดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
3 พ.ย. 2566