องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
รายละเอียด :  

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

                    1.ตำแหน่งประเภทวิชาการ

                    1.1 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ         จำนวน  1 อัตรา (กองคลัง)

                    1.2 วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ / ชำนาญการ                     จำนวน  1 อัตรา (กองช่าง)

                    2.ตำแหน่งประเภททั่วไป

                    2.1 นายช่างโยธา  ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน                    จำนวน  1 อัตรา (กองช่าง)

                    เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)ผู้มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

                    ­1. คำร้องขอโอน (ย้าย)

                    2. สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

                    3. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) จากผู้บริหารต้นสังกัด

                    4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

                    5. สำเนาวุฒิการศึกษา

                    6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

                    โดยยื่นต่อ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เพื่อประกอบการพิจารณาการโอน (ย้าย) หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-4253-0831  อีเมล khokhinhae@gmail.com  ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
25 มิ.ย. 2567