ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ข้อมูลเผยแพร่ : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด :  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ ว 1105 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2547
       เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น