องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 


 

 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   ข่าวประกาศ  
 
หัวข้อข่าว :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายละเอียด :  

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

...........................................................

                    ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ คํานวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออก โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กำหนดการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบ ราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

                    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  จึงได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ จึงประกาศนโนบายให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

                    1. ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ทั้ง ก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                    2. ไม่กระทำการหรืองดเว้นการกระทำใด เพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัล                             

                   3. กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องเป็นการรับโดยธรรมจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563                                       

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัด ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป         

นายภักดี  สุขรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
15 พ.ย. 2565
 
     

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม