องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 


 

 
 
 

 

คู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย  
 
หัวข้อ :คู่มือสำหรับประชาชน
รายละเอียด :  

 ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  จึงจัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อความสะดวกของประชาชนในการมาติดต่อของรับบริการ  อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาให้ประชาชนทราบ โดยสามารถตรวจดูได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  และทางเว็บไซต์  www.khokhinhae.com  

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
18 เม.ย. 2567
 
     

 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม