องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
   ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา  
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวที และจัดสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565]
45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ [ 2 พ.ย. 2565]
44
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสาหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 22 วันทาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 พ.ย. 2565]
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565]
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.5 สายข้างเมรุวัดบัวขาว [ 26 ต.ค. 2565]
39
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายข้างเมรุวัดบัวขาว [ 20 ต.ค. 2565]
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 18 ต.ค. 2565]
39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่ (รถกระบะแบบมีเครื่องทุ่นแรง หมายเลขทะเบียน 80-7744 นครพนม) [ 18 ต.ค. 2565]
40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 11 ต.ค. 2565]
36
ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (e-bidding) [ 11 ต.ค. 2565]
38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นรายปี จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03 ต.ค. 2565]
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ้ด้วยไฟฟ้าบ้านนาบัว [ 26 ก.ย. 2565]
45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565]
48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565]
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องกองช่างและห้องเก็บของอบต.โคกหินแฮ่ [ 12 ก.ย. 2565]
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 250 ชุด [ 13 ก.ย. 2565]
43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ [ 8 ก.ย. 2565]
42
ประกาศร่างขอบเขดงาน/ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน [ 8 ก.ย. 2565]
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรมตามโครงการซ้อมแผนและป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.ย. 2565]
45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565]
47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สานักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บีทียู จานวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565]
45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สานักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู จานวน ๑ เครื่อง (สานักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565]
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จักรยานยนต์) จำนวน 3 คัน จำนวน 3 [ 2 ก.ย. 2565]
43
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565]
39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565]
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ [ 23 ส.ค. 2565]
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังพลาสติก ขนาด 11 แกลลอน พร้อมฝาปิด จำนวน 300 ใบ [ 11 ส.ค. 2565]
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสนามและทำทางระบายน้ำ [ 2 ส.ค. 2565]
41
ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โครงการประกวดราคาซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 1 ส.ค. 2565]
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 [ 27 ก.ค. 2565]
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ [ 26 ก.ค. 2565]
42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน ส.ค.๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565]
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า) ขนาด 250 KVEA 3 เฟส 4 สาย [ 18 ก.ค. 2565]
42
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-biddingโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนาม่วงทุ่ง-ต้องน้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายปี2565) [ 11 ก.ค. 2565]
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการหล่อเทียน [ 8 ก.ค. 2565]
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณืก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ [ 7 ก.ค. 2565]
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3 - 6 [ 7 ก.ค. 2565]
42
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน เดือน ก.ค.๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ก.ค. 2565]
49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน ก.ค. จำนวน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565]
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาเอนกประสงค์ -สำนักสงฆ์ [ 28 มิ.ย. 2565]
46
ประกาศราคากลางขยายผิวจราจรคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายนายกัลมา [ 22มิ.ย. 2565]
40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565]
39
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.14 สายศาลาเอนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ [ 21 มิ.ย. 2565]
38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน พ.ค. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน และเดือน มิ.ย. จำนวน ๒๑ วัน รวม ๔๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565]
42
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 มิ.ย. 2565]
43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับพ่นยุ่งควบคุมโรคไข้เลือดออกให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565]
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ [ 18 พ.ค. 2565]
44
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายหน้าหน้าบ้านผู้ช่วยสุขสันต์ - นางบุญค่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 06 พ.ค. 2565]
46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๓ สายหนองสโน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05 พ.ค. 2565]
43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขปัญหาคันดินห้วยหนองกลาง หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05 พ.ค. 2565]
49
พบข่าวทั้งหมด 1112  ข่าว   หน้าทั้งหมด 23 หน้า 
หน้า
<< [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]>>
 
     
Untitled Document
IIT-ITA 2567

อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม