องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายศาลาเอนกประสงค์ -สำนักสงฆ์ [ 28 มิ.ย. 2565]
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565]
2
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.14 สายศาลาเอนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ [ 21 มิ.ย. 2565]
2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน พ.ค. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วัน และเดือน มิ.ย. จำนวน ๒๑ วัน รวม ๔๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565]
2
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 มิ.ย. 2565]
2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับพ่นยุ่งควบคุมโรคไข้เลือดออกให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ [ 18 พ.ค. 2565]
6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายหน้าหน้าบ้านผู้ช่วยสุขสันต์ - นางบุญค่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 06 พ.ค. 2565]
6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๓ สายหนองสโน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05 พ.ค. 2565]
7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขปัญหาคันดินห้วยหนองกลาง หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05 พ.ค. 2565]
9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายนายทองทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05 พ.ค. 2565]
6
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ สายนางปานทอง - ห้วยเหมืองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05 พ.ค. 2565]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ [ 2 พ.ค. 2565]
7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายนายชิดชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 02 พ.ค. 2565]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.1 สายนายบัวลา - นางอุไร [ 27 เม.ย. 2565]
10
ประกาศราคากลางวางท่อพร้อมบ่อพัก ม.1 สายนายบัวลา - นางอุไร [ 21 เม.ย. 2565]
18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565]
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.5 สายห้วยแคน - กุดฮี [ 31 มี.ค. 2565]
18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน เม.ย.๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565]
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.4 สายสะพาน - หนองคล้าน้อย [ 30 มี.ค. 2565]
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ [ 30 มี.ค. 2565]
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 25 มี.ค. 2565]
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรังม.4 สายนงวนิดา - หนองคล้าใหญ่ [ 25 มี.ค. 2565]
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.2 สายนายวิลัย - นายบุญมา [ 24 มี.ค. 2565]
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - โคกหินแฮ่ -หนองกุง [ 24 มี.ค. 2565]
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 สายศาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ [ 24 มี.ค. 2565]
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ [ 18 มี.ค. 2565]
21
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายนางวนิดา - หนองคล้าใหญ่ [ 17 มี.ค. 2565]
21
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม. 4 สายสะพาน - หนองคล้าน้อย [ 17 มี.ค. 2565]
14
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.3 สายนาม่วงทุ่ง - โคกหินแฮ่ - หนองกุง [ 10 มี.ค. 2565]
17
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลุกรัง ม.2 สายนายวิลัย - บุญมา [ 10 มี.ค. 2565]
11
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง ม.14 สายสาลาอเนกประสงค์ - สำนักสงฆ์ [ 10มี.ค. 2565]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ [ 9 มี.ค. 2565]
17
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์ศพด.อบต.โคกหินแฮ่ [ 08 มี.ค. 2565]
17
ประกาศราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าศพด.อบต.โคกหินแฮ่ [ 08 มี.ค. 2565]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาศพด.อบต.โคกหินแฮ่ จำนวน 2 จุด [ 28 ก.พ 2565]
9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน มี.ค.๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 4 รายการ [ 25 ก.พ. 2565]
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.1 สายนายสุรสิทธิ์ - หนองเดิ่น [ 23 ก.พ. 2565]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง ม.10 สายหลังวัดป่ามุจจลินท์ [ 23 ก.พ. 2565]
13
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2565]
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 14 ก.พ. 2565]
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างรื้อเปลี่ยนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ (หลังเก่า) [ 17 ก.พ. 2565]
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) [ 14 ก.พ. 2565]
23
ประกาศราคากลางรื้อเปลี่ยนหลังคา ศพด. อบต.โคกหินแฮ่(หลังเก่า) [ 14 ก.พ. 2565]
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 71 ชุด [ 11 ก.พ. 2565]
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนสายหมู่ที่ 8 -หมู่ที่ 13 [ 11 ก.พ. 2565]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ [ 10 ก.พ. 2565]
21
ประกาศราคากลางเสริมผิวผิวถนนลูกรัง ม.1 สายนายสุรสิทธิ์ - หนองเดิ่น [ 09 ก.พ. 2565]
11
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลุกรัง หมู่ที่ 9 สายห้วยเหมืองนา - หนองม่วง - บ้านฮ้าง [ 09 ก.พ. 2565]
16
พบข่าวทั้งหมด 769  ข่าว   หน้าทั้งหมด 16 หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม