องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   

 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศราคากลางก่อสร้างรั้วศพด.โคกหินแฮ่ [ 22 ก.ย. 2564]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างหลังคาศพด.โคกหินแฮ่ [ 22 ก.ย. 2564]
1
ประกาศรากลางก่อสร้างรั้วศพด.โคกหินแฮ่ [ 17 ก.ย. 2564]
0
ประกาศราคากลางก่อสร้างหลังคาศพด.โคกหินแฮ่ [ 17 ก.ย. 2564]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 [ 16 ก.ย. 2564]
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆผ้าประดับตกแต่ง จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564]
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานผ้าประดับตกแต่ง จำนวน ๑๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564]
4
ประกาศราคากลางปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ร้านค้าประชารัฐ ม.2 [ 15 ก.ย. 2564]
4
ประกาศราคากลางศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [ 15 ก.ย. 2564]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.1สายโคกหินแฮ่ - ห้วยยางตอนกลาง [ 15 ก.ย. 2564]
6
ประกาศราคากลางปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ม.9 [ 15 ก.ย. 2564]
5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) [ 13 ก.ย. 2564]
5
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลทืติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 สายนายสนามชัย - นางบุญค่ำ [ 1ก.ย. 2564]
7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08 ก.ย. 2564]
5
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.7 สายนายเชษฐา - นายจรูญ [ 8 ก.ย. 2564]
7
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนายจูม - นายสีวาสดี [ 7 ก.ย. 2564]
5
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายโคกหินแฮ่ - ห้วยยางตอนกลาง [ 7 ก.ย. 2564]
4
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 สายชลประทาน- เนินน้ำคำ [ 1 ก.ย. 2564]
6
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 สายหมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 14 [ 1 ก.ย. 2564]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่ารับรอง น้ำดื่ม แก่ผู้อยู่เวร - ยาม และผู้ที่เข้ารับการกักตัว [ 30 ส.ค. 2564]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว( ถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ) จำนวน 450 ใบ [ 26 ส.ค. 2564]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.13 สายข้างโรงสูบน้ำบ้านนาบัว [ 24 ส.ค. 2564]
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) [ 20 ส.ค. 2564]
9
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ [ 18 ส.ค. 2564]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฎิบัติงาน ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ [ 18 ส.ค. 2564]
11
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.13 สายข้างโรงสูบน้ำบ้านนาบัว [ 17 ส.ค. 2564]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.5 สายนางพรรณี - นายบุญลักษณ์ [ 17 ส.ค. 2564]
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.7 สายนางปานทอง - ห้วยเหมืองนา [ 16 ส.ค. 2564]
11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ 10 ส.ค. 2564]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่ารับรอง น้ำดื่ม แก่ผู้อยู่เวร - ยาม และผู้เข้ารับการกักตัว [ 10 ส.ค. 2564]
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันพ่นยุง) จำนวน 2 รายการ [ 10 ส.ค. 2564]
5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2564]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือน สิงหาคม [ 10 ส.ค. 2564]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือในการตรวจโรค เครื่องช่วยในการหายใจ และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น [ 6ส.ค. 2564]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.9 สายนายทองทิพย์ [ 6 ส.ค. 2564]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ป่วยในโรงพยาลสนามระดับพื้นที่ [ 6 ส.ค. 2564]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.1 สายนายสมเด็จ - ชลประทาน [ 5 ส.ค. 2564]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่ารับรอง น้ำดื่ม แก่ผู้อยู่เวร - ยาม และผู้เข้ารับการกักตัว [ 3 ส.ค. 2564]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ [ 3 ส.ค. 2564]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายพร้อมบ่อพักคสล.ม.1 สายนายทรงมา - นายบัญฑิต [ 3 ส.ค. 2564]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ [ 27 ก.ค. 2564]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างห้องน้ำ/ห้องสุขา จำนวน 14 รายการ [ 22 ก.ค. 2564]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกัน รักษา และควบคุมโรคของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ [ 21 ก.ค. 2564]
39
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ 1 สายนายทรงมา-นายบัณฑิต [ 20 ก.ค. 2564]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำห้องน้ำ สำหรับผู้กักตัวที่ทางราชการจัดให้ (LQ) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกหินแฮ่ [ 20 ก.ค. 2564]
9
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.7 สายนางปานทอง - ห้วยเหมืองนา [ 20 ก.ค. 2564]
8
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายนายอาทิตย์ [ 20 ก.ค. 2564]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(ศพด.โคกหินแฮ่) จำนวน 31 รายการ [ 19 ก.ค. 2564]
14
พบข่าวทั้งหมด 690  ข่าว   หน้าทั้งหมด 14 หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

การแสดงเจตจำนงสุจริต

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม