องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 
 
 
 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
หัวข้อข่าว :สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
รายละเอียด :  

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  (ปีงบประมาณ 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม
วันที่ 5 ตุลาคม  2561
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/ ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   จัดจ้าง     ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างทำป้ายจุดเสี่ยงและป้ายประชาสัมพันธ์    23,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ย ดีไซน์ ร้านตุ๋ย ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 49/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.3 ก.ย.61
2 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน      3,900.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวาลมอเตอร์ ร้านชัชวาลมอเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 50/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.3 ก.ย.61
3 จ้างเหมาทำการบำรุงรักษาและปรับปรุง      4,900.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยการช่างอิเลค ร้านโชคชัยการช่างอิเลค เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 51/2561
  ครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง ม.2 ,9       ทรอนิกส์ ทรอนิกส์ เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.3 ก.ย.61
4 จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ    15,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอกพจน์เซอร์วิส ร้านเอกพจน์เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 52/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.7 ก.ย.61
5 จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านต้องน้อย    32,000.00    32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสิรารมย์ หจก.เพชรสิรารมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 23/2561
  หมู่ที่ 2, 3             เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว .8 ก.ย. 2561
6 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    99,500.00  100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสิรารมย์ หจก.เพชรสิรารมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 24/2561
  หมู่ที่ 3 สายบ้านนาม่วงทุ่ง - นาม่วงท่า           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว .8 ส.ค. 2561
7 จ้างแต่งหน้าทำผมผู้เข้าร่วมกิจกรรม    12,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านปุ๊ บิวตี้ ร้านปุ๊ บิวตี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้างเลขที่ 53/2561
  เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.10 ก.ย.61
7 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล Big Cleaning         300.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ย ดีไซน์ ร้านตุ๋ย ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้างเลขที่ 54/2561
  Day           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.10 ก.ย.61
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)    15,770.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเรณูนครไอที ร้านเรณูนครไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 58/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.18 ก.ย.61
                 
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/ ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   จัดจ้าง     ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
9 ซื้อถังขยะตามโครงการนครพนมเมืองสะอาด    15,000.00   -  เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ย ดีไซน์ ร้านตุ๋ย ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 59/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.18 ก.ย.61
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการนครพนมเมือง    1,935.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอนุรัตน์เครื่องเขียน ร้านอนุรัตน์เครื่องเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 60/2561
  สะอาด           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.18 ก.ย.61
11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง      2,620.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอำนาจ คาร์เซอร์วิส ร้านอำนาจ คาร์เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 55/2561
  หมายเลขทะเบียน กข7060 นครพนม           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.18 ก.ย.61
12 จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการนครพนม      3,465.00  -  เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๋ย ดีไซน์ ร้านตุ๋ย ดีไซน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 56/2561
  เมืองสะอาด            เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.18 ก.ย.61
13 จ้างเหมารถตามโครงการนครพนม          5,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายจรูญ   ลุมวงค์ นายจรูญ   ลุมวงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 57/2561
  เมืองสะอาด            เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.18 ก.ย.61
14 จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่าง      6,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางอุทิศ  เจ็กมาก นางอุทิศ  เจ็กมาก เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 58/2561
  พร้อมเครื่องดื่ม  ตามโครงการนครพนม           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.18 ก.ย.61
  เมืองสะอาด               
15 จ้างก่อสร้างรั้วกำแพง พร้อมรางระบายน้ำ   497,000.00  498,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญวงค์ก่อสร้าง หจก.บุญวงค์ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 25/2561
  คอนกรีตเสริมเหล็ก  รูปตัวยู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.19 ก.ย.61
  ตำบลโคกหินแฮ่              
                 
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/ ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   จัดจ้าง     ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
16 จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง   246,000.00  247,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคิน ทรัพย์อนันต์ หจก.ภาคิน ทรัพย์อนันต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 26/2561
  ม.6,7,9,12,14 และขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.1           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.21 ก.ย.61
                 
17 จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาเอนก   499,000.00 500,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลดา หจก.ชลดา เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 27/2561
  ประสงค์           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.24 ก.ย.61
18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด   241,000.00  242,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสิรารมย์ หจก.เพชรสิรารมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 28/2561
  หมู่ที่ 2, 8, 12  จำนวน  3  สาย           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.25 ก.ย.61
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

5 ต.ค. 2561 10:23
 
   

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม