องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 
 
 

 

Untitled Document
 ข่าวทั่วไป/เรื่องน่ารู้/ระเบียบ กฎหมาย
 
ค้นหาข่าว 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 [ 10 มิ.ย. 2562 16:49 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ > [ 10 มิ.ย. 2562 16:43 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1-4 [ 10 มิ.ย. 2562 16:41 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1-4 > [ 10 มิ.ย. 2562 16:40 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 10 มิ.ย. 2562 16:28 ]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 > [ 10 มิ.ย. 2562 15:35 ]
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 มิ.ย. 2562 14:59 ]
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 > [ 10 มิ.ย. 2562 14:56 ]
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 [ 10 มิ.ย. 2562 14:54 ]
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 > [ 10 มิ.ย. 2562 14:48 ]
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 [ 10 มิ.ย. 2562 14:47 ]
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 > [ 10 มิ.ย. 2562 14:46 ]
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 [ 10 มิ.ย. 2562 14:45 ]
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 > [ 10 มิ.ย. 2562 14:43 ]
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง [ 10 มิ.ย. 2562 14:41 ]
ประกาศ ก.อบต.จ.นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 > [ 10 มิ.ย. 2562 14:40 ]
กฎกระทรวงตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 มิ.ย. 2562 12:37 ]
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ > [ 10 มิ.ย. 2562 10:46 ]
ประกาศ อบต.โคกหินแฮ่ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รอบประเมิน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2562 [ 20 พ.ค. 2562 15:53 ]
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2559 > [ 24 ม.ค. 2562 14:35 ]
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ฉบับปรับปรุง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ [ 20 เม.ย. 2561 14:50 ]
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 > [ 4 เม.ย. 2561 09:56 ]
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 14 มี.ค. 2561 09:40 ]
เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี > [ 5 ก.ค. 2560 12:58 ]
ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 [ 21 มี.ค. 2559 11:04 ]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 > [ 19 มิ.ย. 2557 10:17 ]
กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2554 14:30 ]
ภาพกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาม่วงทุ่ง 25 กรกฎาคม 2553 > [ 2 ส.ค. 2553 10:19 ]
9 ...ข้อคิดในการทำงาน [ 14 ก.ค. 2553 15:51 ]
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดสะพาน รู้รักสามัคคีชุมชนร่วมใจ บ้านนาม่วงท่า 17 มิ.ย. 2553 > [ 30 มิ.ย. 2553 10:52 ]
พบข่าวทั้งหมด 65  ข่าว   หน้าทั้งหมด 3 หน้า 
หน้า
<< [1] 2 [3]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม