องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 2 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ค้นหาข่าว 
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายนางแส่ว [ 22 ธ.ค. 2565]
10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ชนิดรถเข็น ขนาด ๓๔๐ วัตต์ จำนวน ๔ ระบบ/๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565]
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ [ 20 ธ.ค. 2565]
10
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายนานางเดือน [ 22 ธ.ค. 2565]
12
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.15 สายชลประทาน - เนินน้ำคำ [ 19 ธ.ค. 2565]
7
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.10 สายหน้าบ้านนายอรุณ [ 19 ธ.ค. 2565]
10
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.7 ซอยกิจทหาร [ 19 ธ.ค. 2565]
14
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.7 สายหน้าบ้านครูรงค์ - นายอนุชา [ 19 ธ.ค. 2565]
7
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.10 สายนายอุทิศ - หมอจวบ [ 19 ธ.ค. 2565]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถางป่า ขุดตอ หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 19 ธ.ค. 2565]
10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดเล็ก จำนวน ๒๐ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565]
10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดเล็ก จำนวน ๒๐ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565]
17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายข้างบ้านยายพิมมหา [ 14 ธ.ค. 2565]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายข้างโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ [ 14 ธ.ค. 2565]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12 สายข้างบ้านผู้ใหญ่เพ็ญจิตร [ 13 ธ.ค. 2565]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 9 สายหน้าบ้านนางวัฒนา [ 09 ธ.ค. 2565]
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 สามแยกนายเป่งทอง [ 09 ธ.ค. 2565]
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายหน้าบ้านนายสำเร็จ [ 8 ธ.ค. 2565]
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 สายวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่ [ 8 ธ.ค. 2565]
11
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.7 สายหน้าบ้านครูรงค์ - นายอนุชา [ 19 ธ.ค. 2565]
8
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลทืติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 สายข้างโรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ [ 02 ธ.ค. 2565]
15
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม. 9 สายหน้าบ้านนางวัฒนา [ 02 ธ.ค. 2565]
10
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.9 สายหน้าบ้านนายสำเร็จ [ 02ธ.ค. 2565]
10
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.2 สามแยกนายเป่งทอง [ 02 ธ.ค. 2565]
9
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.11 สายวัฒนธรรมตำบลโคกหินแฮ่ [ 02 ธ.ค. 2565]
10
ประกาศราคากลางเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกฯ ม.12 สายข้างบ้านผญ.เพ็ญจิตร [ 02 ธ.ค. 2565]
9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน ธ.ค. 2565 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565]
10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้องน้อย -นาม่วงท่า หมู่ที่ 2 บ้านต้องน้อยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2565]
11
ประกาศผูชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิว [ 18 พ.ย. 2565]
11
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หลังอบต.โคกหินแฮ่ [ 18 พ.ย. 2565]
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ [ 17 พ.ย. 2565]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส พร้อมตู้คอลโทรลและอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง [ 17 พ.ย. 2565]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ [ 16 พ.ย. 2565]
10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง [ 11 พ.ย. 2565]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรินิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1) กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง [ 11พ.ย. 2565]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 2 เครื่อง [ 9 พ.ย. 2565]
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง [ 9 พ.ย. 2565]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื (เครื่องพิมพ์) กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง [ 09พ.ย. 2565]
11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเย็นและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 พ.ย. 2565]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามดครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2565]
11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเวที และจัดสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565]
15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ [ 2 พ.ย. 2565]
13
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสาหรับประกอบอาหารกลางวัน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ รวม 22 วันทาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 พ.ย. 2565]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565]
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.5 สายข้างเมรุวัดบัวขาว [ 26 ต.ค. 2565]
11
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายข้างเมรุวัดบัวขาว [ 20 ต.ค. 2565]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 18 ต.ค. 2565]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่ (รถกระบะแบบมีเครื่องทุ่นแรง หมายเลขทะเบียน 80-7744 นครพนม) [ 18 ต.ค. 2565]
10
พบข่าวทั้งหมด 953  ข่าว   หน้าทั้งหมด 20 หน้า 
หน้า
<< [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม